Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

videos
تصویری

به مرکز مباحث صوتی و تصویری خوش آمدید. شما خواهید توانست پیام های فوق را ببینید و بشنوید. شما قادرخواهید بود که به پیام های مفید و تشویق کننده سمی تیپیت گوش دهید. شما پیام هایی را پیدا خواهید کرد که باعث تغییر قلبتان خواهد شد و به شما کمک خواهد کرد که درروح رشد کنید و همچنین به شما بیشتر کتاب مقدس را تعلیم خواهد داد۔

بشارت: به زودی می آید: برای پیدا کردن رابطه شخصی با عیسی مسیح این پیام ها را تماشا کنید

رشد روحانی مسیحی: برای رشد روحانی بیشتر در مسیح این پیام ها را تماشا کنید

بیداری: به زودی می آید: برای دانستن قوت و تاریخ بیداری روحانی این پیام ها را تماشا کنید

رهبری روحانی: برای شناخت اصول رهبری روحانی این پیام ها را تماشا کنید

:قابل پرستش

:تشنه

:استقامت در دویدن

:دویدن مسابقه