Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

videos

 

بالاتر از پیروزمند شدن – قسمت اول
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
11/09/2007
بالاتر از پیروزمند شدن – قسمت دوم
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
12/09/2007
تمام کردن درست مسابقه – قسمت اول
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
13/09/2007
تمام کردن درست مسابقه – قسمت دوم
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
14/09/2007
تمام کردن درست مسابقه – قسمت سوم
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
15/09/2007