Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

webcasts

موسسه سمی تیپیت- پیام های صوتی/تصویری

به مرکز مباحث صوتی و تصویری خوش آمدید. شما خواهید توانست پیام های فوق را ببیند و بشنوید. شما قادر خواهید بود که به پیام های مفید و تشویق کننده سمی تیپیت گوش دهید. شما پیام هایی را پیدا خواهید کرد که باعث تغییر قلبتان خواهد شد و به شما کمک خواهد کرد که در روح رشد کنید و همچنین به شما بیشتر کتاب مقدس را تعلیم خواهد داد۔

بشارت : برای پیدا کردن رابطه شخصی با عیسی مسیح این پیام ها را تماشا کنید

تصویری | صوتی

رشد روحانی مسیحی: برای رشد روحانی بیشتر در مسیح این پیام ها را تماشا کنید

تصویری | صوتی

بیداری : برای دانستن قوت و تاریخ بیداری روحانی این پیام ها را تماشا کنید

تصویری | صوتی

رهبری روحانی : برای شناخت اصول رهبری روحانی این پیام ها را تماشا کنید

تصویری | صوتی

:قابل پرستش

تصویری | صوتی

:تشنه

تصویری | صوتی

:استقامت در دویدن

تصویری | صوتی

:دویدن مسابقه

تصویری | صوتی