Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

devotions

 

رويای شما چيست؟
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
01/04/2005
دعای پيروزمند مسيحی چيست؟
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
02/04/2005
دعای پيروزمند مسيحی، دعای معمول مسيحی است
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
03/04/2005
بيداری و دعای پيروزمندانه
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
04/04/2005
بيداری با بالهای دعا فرود میآيد
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
05/04/2005
دعا كردن - الگوی كليسای بيدار
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
06/04/2005
دعا، بيداری و تاريخ
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
07/04/2005
ارتباط بين دعا، بيداری و بشارت
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
08/04/2005
دعا نسل بی ايمان را آماده می سازد
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
09/04/2005
شفاعت كنندگان - قهرمانان پنهان آسمان
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
10/04/2005