Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

devotions

 

داود و شكاف كشنده
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
11/05/2005
داود - زمانی كه خدا می گويد نه
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
12/05/2005
داود - تصويری از فيض خدا
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
13/05/2005
داود ـ مرد خدا دور از دسترس گناه نيست
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
14/05/2005
داود ـ پيشرفت گناه
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
15/05/2005
داود ـ نهان يا برملا شده؟
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
16/05/2005
داود ـ پيامدهای گناه
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
17/05/2005
داود - مرور زندگی يك مرد موافق قلب خدا
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
18/05/2005
سكوت درون
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
19/05/2005
عيسای پيروزمند
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
20/05/2005