Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

devotions

 

يوشع - از شكست تا پيروزی
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
21/04/2005
يوشع ـ پس از پيروزی چه بايد كرد؟
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
22/04/2005
يوشع - بصيرت بعد از پيروزی
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
23/04/2005
يوشع ـ سلوك نمودن در پيروزی
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
24/04/2005
يوشع - به پايان رسانيدن مسير
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
25/04/2005
داود - يك هشدار فوری - پيگيری احتياط آميز كار
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
26/04/2005
داود - خدا مرد خويش را برای رهبری برمی گزيند
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
27/04/2005
داود - قلبی در پی قلب خدا
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
28/04/2005
داود - اشتياق به متابعت از قلب خدا
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
29/04/2005
داود - شكست دادن غولها در زندگيتان
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
30/04/2005