Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

devotions
مـوســی ـ دوســت خـــدا

وقتی زندگی شما به پايان می‌رسد، دوست داريد به چه چيزی شهرت داشته باشيد؟ شما می‌خواهيد چه ميراثی از خود به يادگار گذاريد؟ اگر شما می‌توانستيد يك عبارت بر روی سنگ قبر خود بنويسيد، چگونه می‌خواستيد زندگی خود را توصيف كنيد؟ پاسخ به اين سؤال‌ها تعريف كوتاهی از آنچه شما در واقع هستيد، می‌باشد

موسی در كتاب‌ مقدس به طرق متعدد و مختلفی معرفی شده است. او «مرد خدا، بزرگترين نبی كه در اسرائيل برخاسته، و همچنين خادم خدا خوانده می‌شود.» اما يكی از جالب‌ترين توصيف‌هايی كه از موسی به عمل آمده، اين است كه او «دوست خداست.» كتاب ‌مقدس می‌گويد: « و خداوند با موسی روبرو سخن می‌گفت، مثل شخصی كه با دوست خود سخن گويد» (خروج 33 : 11). موسی رابطه صميمی خود را آنقدر با خدا را حفظ نمود كه برای هميشه به عنوان دوست خدا معروف گرديد.

بسياری به من گفته‌اند كه خدا دوست آنهاست، اما به ندرت شنيده‌ام كه كسی بگويد: «من می‌خواهم دوست خدا باشم.» دوست خدا كسی است كه به كلام او گوش می‌دهد و از آن اطاعت می‌كند. رابطه موسی با خدا فقط به صحبت كردن موسی با خدا محدود نمی‌شد، بلكه او به صدای خدا نيز گوش فرا می‌داد

سال‌ها قبل وقتی از اسرائيل ديدن می‌كردم يك ايماندار يهودی به من گفت: «مردم زيادی با انگيزه‌های مختلف به كشور من می‌آيند. آنها به عنوان جهانگرد يا محقق كتاب ‌مقدس وارد اين سرزمين می‌شوند. اما تنها تعداد كمی هستند كه با قلبی مشتاق و مهيای شناخت خدا به اين كشور پا می‌گذارند.» او ادامه داد و گفت: «من می‌خواهم مردی باشم كه خدا را بشناسم و دوست او شوم

زنان و مردان پيروزمند خدا اشخاصی هستند كه دوست خدا بوده‌اند، آنها آموخته‌اند كه به خدا گوش فرا دهند، با او گفتگو نمايند، و صميميت خود را با او حفظ كنند. اما بزرگترين دزد اين صميميت، داشتن برنامه‌های فشرده، متعدد و به عهده گرفتن مسؤوليت‌های پرشمار است. اين مسائل معمولاً مشغله فراوانی به دنبال دارند. با اين حال موسی سعی داشت كه از اين امر اجتناب كند. موسی، مرد بسيار پر مشغله‌ای بود. او مسؤول جمعيتی قريب به 3000000 نفر بود. او مسؤوليت تغذيه، پوشاك، تدارك محل استراحت و حمل و نقل آنها را بر عهده داشت

به راستی موسی چگونه می‌توانست اين مسؤوليت‌های عظيم را به انجام رسانيده و از سوی ديگر وقت كافی برای دعا كردن داشته باشد؟ دعايی كه در نهايت او را به دوست خدا مبدل سازد. پاسخ سؤال ساده است. او خيمه خود را خارج از اردوگاه (محل زندگی قوم اسرائيل) برپا كرده بود. موسی به آن مكان می‌رفت و خدا را ملاقات می‌كرد. آن مكان به آن اندازه ای خلوت و آرام بود كه امكان مكالمه صميمانه با خدا را برای موسی فراهم می‌ساخت. دوست خدا زمان و مكان مناسبی برای خلوت كردن با او و گوش دادن به صدايش خواهد يافت. او كتاب ‌مقدس را به دست می‌گيرد و با گوش‌هايی آماده برای شنيدن صدای خدايش به حضورش می‌شتابد. و خداوند می‌تواند بر چنين فردی اعتماد نموده، اسرار عميقش را بر وی مكشوف سازد

كسی كه با عجله به حضور خدا وارد و خارج می‌گردد، نمی‌تواند دوست خدا شود. دوست شدن با خدا مستلزم اختصاص وقت جهت برقرار كردن و استوار نمودن رابطه است. مارتين لوتر گفته است كه هر گاه بيشتر مشغول می‌شد احتياج بيشتری برای دعا كردن در خود می‌يافت. اما ما اغلب واكنش كاملاً متفاوتی در مقابل مسؤوليت‌های سنگين و برنامه‌های فشرده از خود نشان می‌دهيم. به طور معمول در اين گونه مواقع نخستين واكنش ما قطع كردن رابطه صميمی خويش با خداست. اما اگر ما به واقع مشتاق مبدل شدن به يك مرد خدا هستيم، خواهيم آموخت كه بدون اختصاص وقت مناسب به دعا، كاری از پيش نخواهيم برد. در آن هنگام ما ارزش‌های زندگی خويش را اولويت ‌بندی خواهيم نمود. و دوستی ما با خدا به موضوع نخست زندگی مبدل خواهد شد

چه ميراثی از خود برای فرزندانمان به جا می‌گذاريم؟ اين مسئله بستگی به اين دارد كه ما به چه چيزی در زندگيمان اهميت می‌دهيم. زيرا ما به طور معمول برای اموری كه برايمان مهم هستند اوقاتی را فراهم می‌كنيم؟ دوست شدن با خدا برای شما چه اندازه مهم است؟