Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

devotions
ايمان موسی

كتاب‌ مقدس می‌فرمايد كه: «بدون ايمان تحصيل رضامندی خدا ممكن نيست.» اين ايمان است كه سرنوشت يك زن يا مرد خدا را تعيين می‌كند. و باز اين ايمان است كه هويت و ارزش ايشان را در زندگی مشخص می سازد. هر بركتی توسط ايمان به دست می‌آيد و با ايمان بر هر مانع‌، غلبه حاصل می‌گردد. زندگی پيروزمند مسيحی، زندگی است كه به طور كامل با ايمان پيش می‌رود

موسی به وسيله ايمان يك مرد خدا شد. هر عملی كه خدا موسی را در آن به كار گرفت، يك عمل ايمان بود. هر معجزه‌ای كه موسی به عمل آورد با ايمان به انجام رسيد. ايمان مخرج عادی معادله زندگی هر مرد يا زن پيروزمند مسيحی است

كتاب ‌مقدس از سه انتخاب خاص كه موسی به وسيله ايمان انجام داد سخن می‌گويد. نخستين آنها اين بود كه او يك هويت جديد انتخاب نمود. كتاب ‌مقدس در اين باره می‌گويد: «به ايمان چون موسی بزرگ شد، ابا نمود از اينكه پسر دختر فرعون خوانده شود» (عبرانيان 11 : 24). موسی با بحران هويت مواجه شده بود. او در دوراهی باقی ماندن به عنوان پسر دختر فرعون، يا پيوستن به غلامان ‌اسرائيلی قرار گرفته بود. سرانجام موسی انتخاب درست را انجام داد. او هويت جديدی برگزيد و به قوم خدا پيوست

ايمانداران بسياری به دليل انتخاب‌های نادرست خويش از يك زندگی شكست خورده برخوردارند. آنها از محسوب شدن با قوم خدا و مسيح شرم دارند. در نتيجه، اين قبيل اشخاص هميشه در شكست به سر می‌برند. اگر ما قصد داريم در پيروزی سلوك نماييم، نمی‌توانيم از نجات‌دهنده و قوم خدا، شرم داشته باشيم

علاوه بر اين موسی در مورد ارزش‌های زندگی نيز انتخابی به عمل آورد. ارزش‌ها به طور معمول چيزهايی هستند كه برای ما مهم می‌باشند. موسی در مدتی كه در مصر زندگی می‌كرد ارزش‌های نادرستی را اختيار كرده بود. اما خدا او را در مكانی قرار داد كه می‌بايد از ميان شهرت و خوشبختی يا جفا، سختی‌ها و بدنامی يكی را انتخاب كند. موسی دومين طريق را اختيار كرد و در نهايت به يكی از مشهورترين افراد تاريخ بشر مبدل گرديد. جستجو نمودن شهرت و خوشبختی هميشه در ظاهر نيكو به نظر می‌آيد، اما طالبان آن، از درون پوسيده و شكسته می‌باشند، و به طور معمول به سوی شكست كشيده می‌شوند. از سوی ديگر اطاعت نمودن از خدا به هر قيمت ممكن، معمولاً دشوار و اغلب خطرناك به نظر می‌رسد، اما به حيات و موفقيت منتهی می‌گردد، و همچنين می‌تواند به شهرت و آوازه‌ای كه طالب آن نبوديم نيز منجر گردد. كتاب ‌مقدس بيان می‌دارد كه موسی: «ذليل بودن با قوم خدا را پسنديده‌تر داشت از آنكه لذت اندك زمانی گناه را ببرد؛ و عار مسيح را دولتی بزرگتر از خزائن مصر پنداشت زيرا كه به سوی مجازات نظر می‌داشت»  عبرانيان 11 : 25 - 26

و سرانجام موسی ايمان را به جای ترس انتخاب نمود. او توكل نمودن بر آن ناديده را به جای ترس از مشكلاتی كه همواره پيش روی او بود، برگزيد. شيطان در نظر داشت كه توجه موسی را به پادشاه معطوف سازد و او را بر مشكلات متمركز نمايد. اما موسی چشمان خود را به سوی شاه ‌شاهان برافراشت. «به ايمان مصر را ترك كرد و از غضب پادشاه نترسيد زيرا چون آن ناديده را بديد، استوار ماند»  عبرانيان 11 : 27

بسياری از مسيحيان سفر ايمان و سلوك نمودن با خدا را بسيار خوب آغاز می‌كنند. ليكن پايان مناسبی ندارند. بيشتر اوقات ترس، اين افراد را فلج می‌سازد. استقامت و پايداری از ايمان پديد می‌آيند. و ايمان و ترس نمی‌توانند با هم در يك خانه ساكن شوند. ايمان زندگی ما را در تمامی ايام حياتمان به سوی پيروزی هدايت می‌كند. اما در اينجا موضوع انتخاب مطرح است. موسی نگاه كردن به سوی خدا را انتخاب نمود. انتخاب شما چيست؟