Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

devotions
موسی خدا را ملاقات میكند

ر زندگی هر رهبر بزرگ لحظه‌های مشخص‌ كننده‌ای وجود دارند. بدون آن لحظه‌های مشخص‌ كننده، مردم در متابعت از رهبر دچار مشكل می شوند، زيرا قادر به درك او نمی‌باشند. بدون وجود اوقات ياد شده مردم نمی‌توانند آن چه كه يك رهبر را مشخص می‌نمايد، درك كنند و يا علت عملكردهای او را بفهمند. لحظه‌های مشخص ‌كننده اوقاتی هستند كه مسير رهبری يك فرد را بنا می‌كنند. و همين اوقات هستند كه شور و علاقه يك زندگی را توجيه می‌نمايند

چندين سال قبل دان كويل، معاون رييس جمهور وقت ايالات متحده، داستان زندگی خود را به نگارش در آورد. او در كتاب مذكور بيان نمود كه رسانه‌های گروهی به طور پيوسته در مورد او دچار سوءتفاهم شده بودند. در آن هنگام رسانه‌های گروهی اغلب سعي داشتند كه او را يك فرد احمق قلمداد كنند. در حالی كه، اشخاصی كه از نزديك با معاون رييس جمهور، آشنايی داشتند بر اين اعتقاد بودند كه او يكی از متفكرترين و باهوش‌ترين رهبران زمان خود است. دان كويل خود بر اين عقيده بود كه فقدان لحظه‌های مشخص ‌كننده در مقابل مطبوعات، سبب گرديد كه رسانه‌های گروهی نتوانند او را بشناسند لذا در مورد او دچار سوءتفاهم گرديدند

موفقيت يك رهبر به طرز تلقی و استنباط مردم از او بستگی دارد. اين واقعيت در زندگی يكی از بزرگترين رهبران تاريخ مشاهده می‌شود. موسی فرزندان اسرائيل را از اسارت مصر به سوی آزادی رهبری نمود. او در لحظه‌های خاصی از تاريخ به عنوان ظرفی در دست خدا عمل نمود. با اين حال نبايد فراموش كرد كه موسی قبلاً ملاقاتی با خدا داشت كه به اوقات مشخص ‌كننده زندگی او بدل گرديد. او قبل از آن ملاقات يك چوپان ساده، در بيابان مديان بود. اما روزی خداوند بر فراز كوه خود را بر او آشكار ساخت. در آن هنگام موسی بوته‌ای را مشاهده كرد كه منور گرديده، اما نمی‌سوزد. خدا در آن مكان بود. خدا توجه موسی را به خود جلب نموده، او را به نام صدا زد. موسی هرگز آن ملاقات را فراموش ننمود. اين تجربه‌ای بود كه زندگی و خدمت موسی را تعيين و مشخص نمود

خدا شخصيت و ذات خويش را بر موسی مكشوف نمود. او به موسی فرمود: «بدين جا نزديك ميا، نعلين خود را از پاهايت بيرون كن، زيرا مكانی كه در آن ايستاده‌ای زمين مقدس است» (خروج 3 : 5). نخستين صفت الهی كه موسی به شناخت آن نائل گرديد، اين بود كه خدا، خدايی قدوس است. موسی هرگز نبايد اين واقعيت را فرموش می كرد. وقتی خداوند می‌آيد، قدوسيت هم می‌آيد. وقتی ما در حضور خدا می‌ايستيم در حضور قدوسيت مطلق ايستاده‌ايم. هيچ عيب و يا ناپاكی در او وجود ندارد. وقتی ما با خدا ملاقات می‌كنيم، می‌بايد درست همانند موسی عمل نموده هر چيزی را كه مانع قرار گرفتن پاها يا زندگی ما در زمين پاك می‌شود از خود دور سازيم

علاوه بر مورد بالا قدرت ابدی خدا، ديگر خصوصيت او می‌باشد كه بر زندگی موسی تأثير نهاد. وقتی خدا خود را بر موسی مكشوف نمود به او فرمود: «من هستم خدای پدرت، خدای ابراهيم، و خدای اسحاق، و خدای يعقوب. آنگاه موسی روی خود را پوشانيد، زيرا ترسيد كه به خدا بنگرد» (خروج 3 : 6). موسی می‌بايد حكايت ابراهيم، اسحاق و يعقوب را سال‌ها قبل شنيده باشد، و هم اكنون همان خدا با قدرتی عظيم، خود را بر او مكشوف نموده است. بنابراين می‌بايد ترس وجود موسی را در بر گرفته باشد. زيرا او در حضور يك خدای مهيب، ابدی و قادرمطلق ايستاده است. بعد از اين ملاقات موسی ديگر نمی‌توانست همان موسی قبل باشد

اما موسی افزون بر خصوصيات ذكر شده از خدا، دريافت كه آن خدای قادرمطلق و قدوس، خدای محبت و رحمت نيز می‌باشد. در همان ملاقات خدا به موسی فرمود: «هر آينه مصيبت قوم خود را كه در مصرند ديدم، و استغاثه ايشان را از دست سركاران ايشان شنيدم، زيرا غمهای ايشان را می دانم» (خروج 3 : 7). قوم به طور قطع در اين فكر بودند كه خدا ايشان را فراموش نموده است يا توجهی به غم‌ها و رنج‌های آنها ندارد. اما خدا عكس اين موضوع را به موسی نشان داد. موسی خدا را به عنوان خدايی رحيم و دلسوز نسبت به قوم شناخت. همين محبت و رحمت بود كه موسی را به سمت پذيرش مسؤوليت رهبری اسرائيل جهت نجات ايشان از اسارت، سوق داد. در واقع زندگی، خدمت و رهبری موسی بعد از آن ملاقات نمی‌بايد همانند قبل باقی می‌ماند. او خدا را ملاقات كرده بود و ديگر نبايد همان شخص سابق باشد. او لحظات مشخص ‌كننده‌ای در زندگی و رهبری خود داشت

لحظات مشخص ‌كننده در زندگی زنان و مردان خدا، يك ملاقات با خدا است. بعد از ملاقات با خدا، ديگر سؤالی وجود ندارد كه زندگی ما برای چيست؟ زيرا پاسخ اين سؤال به طرز واضحی توضيح داده شده است. پس از آن، اين مسئله مهم كه شما كه هستيد و در مسير زندگی كجا می‌رويد توسط آنكه با او ملاقات نموده‌ايد، تعيين می‌گردد. اين به ميزان دانش شما بستگی نخواهد داشت، بلكه همان كسی را که شناخته‌ايد، مسير زندگی شما را تعيين می‌كند