Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

devotions

 

اطاعت از كلام خدا برای زندگی پيروزمندانه
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
11/04/2005
ارتباط با خدا به وسيله ارتباط با قوم او
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
12/04/2005
جائی كه دو يا سه نفر جمع شوند
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
13/04/2005
احيای روابط گسسته
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
14/04/2005
پی بردن به قلب خدا
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
16/04/2005
خجل نيستم
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
17/04/2005
موقعيتم در مسيح
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
18/04/2005
زندگی وقف شده
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
19/04/2005
زندگی مصلوب شده
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
20/04/2005