Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

news

برداشت در پنجاب ، هند

زمان برداشت سر رسید در فستیوال نور و چراغ ، یکی‌ از بزرگترین تعطیلات هند۔ با این حال این جشن مانع برداشت روحانی در ایالت پونجاب نشد۔ هزاران نفر از مردم پونجاب برای شنیدن انجیل عیسی مسیح از زبان مبشر آمریکایی سممی تیپپت آمدند۔ و هر عصر صدها پاسخ به وجود آمد۔ تیپپت انجیل را به صورت ساده ولی‌ قدرتمند هر عصر ارائه داد۔  او به حضار گفت , " خداوند شما را دوست دارد و برای شما و خانواده شما نقشه‌ای دارد۔ اما ما یک مشکل خیلی‌ مهم داریم به نامه گناه۔ خدا قدوس است و گناه ما را از او جدا میسازد۔ به همین علت عیسی مسیح بر روی زمین آمد تا به خاطره گناهان ما مجازات شود"۔

God works in IndiaPمجموعه‌ای از مردم محو صحبتهایی که از طریقه روح خدا از زبان مباشرین با قلبهای مردم بود بودند۔ زنان و مردان مخالف همدیگر در چادر بزرگی‌ نشسته و گوش می‌دادند و دربارهٔ کلماتی‌ از قبیل امید ، ایمان و محبت تعمق میکردند۔ نزیر مسیح، یکی‌ از کشیشان کلیسای اولین باپتیست  در چاندیگاهر ، گفت " مردم واقعا گرسنه اند۔ آنها با قلبهای باز به سوی خدا می‌آیند و خداوند قلبهای ایشان را با محبت و شادی پر میسازد"۔

چادر بزرگ دیگر جایی‌ برای مردم بیشتر نداشت در آخر شب۔ خیلی‌‌ها یک ساعت و نیم رانندگی‌ کردند تا به جلسه برساند و بتوانند استفاده کنند از جلسه۔ بقیهٔ افراد از روستاهای اطراف آماده بودند۔ مردم و رهبران سیاسی از تیپپت استقبال میکردند و به او خوش آمد میگفتند۔ هزاران نفر حاضر شدند تا قلبهای خود را به مسیح بدهند۔ یکی‌ از کشیشان رهبر گفت" در اینجا روح تبدیل و تجدید وجود دارد۔ خداوند کار شگفت انگیزی را انجام میدهد۔ خداوند محصول روح عالی به ما داده است"۔

شبانان آموزش دیده در پنجاب

تیپت نه تنها در پونجاب در هند در جلسات بشارتی موعظه می‌‌کرد ،بلکه کنفرانس کشیشان را هم او برگزار کرد-رهبران از امریستر و روستاهای کوچک که نفوذ جمعیت نزدیک به دو میلیون می‌باشد آماده بودند- این محل در مرکز سیخییسم در هند می‌باشد- بسیاری از مردم سیخس به مسیح ایمان آورد‌ند و هم اکنون مژدهٔ مسیح را با دیگران تقسیم میکنند- تیپپت صبح روز یکشنبه در کلیسای باپتیست موعظه کرد که بیشتر اعضایش قبلان عضو سیک بودند۔

شبانان و رهبران کلیسا عنوان کردند که خداوند چگونه در زندگیهایشان کار کرده است - یکی‌ از شبانان گفت " مشکلات و سختیهای بسیاری گذراندم ولی‌ خداوند به من یاد داد که چگونه منتظر عمل او بمانم- خداوند قدرتم را تازه میسازد." یکی‌ دیگر نیز گفت " من نیاز دارم تا هر روز از آب روانی‌ که از تخت خداوند جاری است بنوشم-" شخصی‌ در آخر جلسه همراه با یک کشیش آمد و اعتراف کرد که به مسیح احتیاج دارد- تیپت آن مرد را یاری کرد تا به مسیح برسد- شبانان از قدرت تجدید و امید پر شدند- او با شبانان در مورد" بیداری روحانی در مسابقه" صحبت کرد - بسیاری از آنها گفتند که پیغامها به آنها کمک کرد تا چگونه با تحمل شخصیت مسیحی‌ برای خود بسازند۔-

برای ادامه عکسها اینجا را کلیک کنید