Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

news

امید در نا امیدی

دوشنبه شب، 21 ژون 2010 – داستان از یک سفر معمولی از مرکز اقتصادی کانگو "پوییت نوسیر" تا برزیل پایتخت آن شهر شروع شد. در آن وفت بود که قطار پر از مسافر با سرعت زیاد داشت به شهر برزیل می رفت ولی هیچ کس فکرش را هم نمی کرد. در حینی که قطار دور 40 مایلی را از پینت نوآر می رفت، از خط خارج شده و با چهار ماشین تصادف کرد.

مردم فریاد می زدند. بدن ها پرت و روانه می شدند و به هم می خوردند. در حینی که ماشین ها به دره می رفتند مسافرهای باقی مانده در شک و ترس باقی مانده بودند. سکوت صدها مسافر که مرده بودند با صدای بلند برای کل کشور صحبت کرد. جیغ و فریاد 700 نفر آسیب دیده، پینت نوآر را در شک برده بود. تمام خانواده ها دور راه آهن جمع شده بودند تا ببینند که بستگانشان زنده هستند یا مرده اند.

دولت 26 تا 28 ژون را روز عزاداری ملی اعلام کرد. این یک روز تاریخی برای کشور کنگو بود.

جمعه، 25 تا 27 ژون، 2010 – مبشر بین المللی سمی تیپیت جلسات بشارتی را در پینت نوآر که توسط کلیساهای اطراف برنامه ریزی شده بود برگزار کرد. چندین ماه گذشته تیپیت برای سخنرانی دعوت شده بود. اما، به دلیل مشکلات سفر، چلسات به مدت شش ماه تاخیر یافت. هیچ کدام از کسانی که این چلسات را برنامه ریزی کرده بودند فکرش را نمی کردند که به چه اندازه و در چه موقع مناسب برگزار شود.

ملت به دلیل تراژدی قطار به عزاداری عمومی خوانده شده بودند. تلویزیون، رادیو و اخبار از تیپیت درخواست کردند که برای آنانی که در تراژدی افتاده بودند کلام امیدبخش مسیح را بدهد. مبشر تگزاسی به خانواده و دوستانی که تحت تاثیر این تراژدی قرار گرفته بودند اضهار تاسف و دعا کرد.

در روز اول ملی عزاداری، تیپیت در زمین باز به هزاران مردم از پینت نوآر درباره "ایستادن در میان طوفان زندگی" بشارت کرد. نه تنها مردم با دقت گوش می کردند، بلکه فوری پاسخ دادند. صدها قلبشان را به مسیح دادند. مشاوران با آنها دعا کردند.

تیپیت از طریق دعوت رهبران مسیحی در کشور آنگولا به سخنرانی در کنگو دعوت شده بود. او در آنگولا چند سال پیش جلسات بشارتی را رهبری کرده بود. رهبران کنگو درباره آن جلسات شنیده بودند و از مردم آنگولا خواسته بودند که تیپیت را دعوت به برقراری جلسات در کنگو کنند. چند سمینار کلیسا سازی قبل از آن جلسات برگزار شده بودند. برای ساختن کلیساهای جدید برای صدها مردمی که قلبشان را به مسیح داده بودند برنامه ریزی شده بود.

تیپیت گفت، "مردم محتاج به امید بودند. خداوند ما را به جای مناسب در وقت مناسب با پیام مناسب برده بود. من در شگفت هستم که چه طور خداوند وقت برنامه ریزی شده مرا عوض می کند تا در جای لازم در لحظه مهم باشم. او این کار را در پینت نوآر انجام داد. مردم امید را در بین طوفان پیدا کردند."