Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

news

 

ایرانیان در لندن پاسخ می دهدند
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
16/04/2009
بازگشت به رومانی
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
26/01/2009
هزاران در شمال هندوستان به مسیح ایمان می آورند
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
22/11/2008