Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

news

کشیشهای کشور قنا به دعا خوانده می شوند

حدوداً هزارکشیش در دو شهر بزرگ کشور قنا برای شنیدن بشارت سمی تیپیت و سخنگوی کنفرانس نیجیریه گبلی آکانی جمع شدند. این دو سخنگو، کشیشها را به دعا، بیداری روحانی و زندگی مسیحی تشویق نمودند۔

در هفته اول, جلسات درشهر اکرا با حضور هفتصد کشیش انجام گردید. دومین هفته در کوماسی، دومین کشور بزرگ قنا با سیصد کشیش انجام گردید۔

تیپیت کشیشها را به زندگی و خدمت بنا شده بر دعا تشویق نمود وجناب آکانی کشیشها را با اصول رهبریت تشویق نمود. این جلسات با ضمانت یکی از بزرگترین شعبه های کتابفروشی قنا به نام چلنج اینترپرایز، برگزار شد. این چهارمین باری بود که تیپیت در کنفرانس بین المللی کشیشها سخنرانی کرد۔

خداوند قلبهای بسیاری از رهبران را در هر دو کنفرانس لمس نمود. آقای آکانی برای آنانی که با مسیح عهد بستند، یک گردهمایی توسط چلنج اینترپرایز دنباله گیری نمود۔

تیپیت در کنفرانسی در شهر کوماسی، واقع شده در شمال قنا سخنرانی کرد. اسقف آسانتی از کلیسای متودیست قنا نیز سخنرانی کرد.عنوان شاگردسازی در حرفهای تمام سخنگویان گفته شد. تیپیت رهبران را به زندگی دعا، خواند و به آنها گفت " آنها فقط در صورتی می توانند کلیسایی پر از زنان و مردان دعا داشته باشند، که خود نیز کشیشان دعا باشند"۔

آکانی رهبران را تشویق نمود که از وقت خود استفاده کنند و اسقف آسانتی معنی اینکه شاگردان مسیح همدیگر را محبت کنند را توضیح داد. هر سه آنها سخنانشان را با، شاگرد بودن واقعی مسیح و تولید شاگردانی مانند مسیح اتمام دانند. بسیاری از کشیشها و رهبران گفتند که زندگی آنان بعد از این کنفرانس دیگر مثل قبل نخواهد بود. تیپیت گفت، " این کشیشها گرسنه بودند. من با خواستشان که در مسیح رشد کنند و مسیح را به تمام قنا معرفی کنند، در تعجب بودم"۔