Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

devotions
مباحث روحانی - مؤسسه سمی تیپیت

به مرکزمباحث روحانی موسسه سمی تیپیت خوش آمدید. مردم از تمام نقاط مختلف دنیا برای تازه کردن روحشان در زندگی، به این وب سایت می آیند. هر مبحث روحانی هفتگی تمام مدت هفته در این سایت می ماند و همچنین یک مبحث روحانی هر روزه از دوشنبه تا پنجشنبه در این سایت گردش می کند . در حالی که شما این مطالب را مطالعه می کنید، روز به روز به منشأ پیروزی زندگی تان و به بیداری روحانی پی خواهید برد. شما حتی دوستانتان را نیز به این وب سایت دعوت خواهید کرد۔

زندگی پیروزمندانه مسیحی عازم سفری در اتوبان زندگی تان شوید که شما را به سوی پیروزی در زندگی تان رهبری می کند. این سری مطالب راه را برای کسب پیروزی به شما نشان می دهد۔

دعای پیروزمندانه مسیحی رابطه صمیمانه با خداوند را از طریق دعا کردن کشف کنید. همچنین ببینید که چطور دعا شما را به پیروزی فردی می رساند۔

مردان و زنان پیروزمند درباره مردان و زنان کتاب مقدس و سختی هایی که کشیدند فرا بگیرید . به اینکه چگونه پیروزی را در زندگی خود پیدا کردند ، پی ببرید۔

نام های پیروزمندانه خداوند درباره نام های خداوند که در کتاب مقدس گفته شده و اینکه چطور در زندگی شما پیروزی می آورند، بیاموزید۔