Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

news

درخواست قلبی تجدید و تقویت در مرکز بیلی گراهام

Worship رهبران مسیحی از سراسر ایالات متحده و چند کشور دیگر در یک خلیج کوچک جدید جم شده بودند،مرکز آموزشی بیلی گراهام در اشویل،در کارولینای شمالی،برای فریاد به سوی خداوند و درخواست تقویت و تجدید عظیم-روح خدا در میان مسیحیان و رهبران مسیحی هنگامی که به سخنرانان گوش میکردند و باهم وقت دعا داشتند جاری شد-کنفرانس با کمک چند سازمان تهیه شد،از جمله سازمان سامی تیپت . بسیاری از رهبران شهادت دادند در مورد کارهای عظیم و عمیقی که خداوند در زندگیشان و در خدمتشان انجام داده است۔

At the Altar بسیاری از شاهادتهای داده شده در مورد کارهای روح خدا بود- یکی از رهبران گفت،"خداوند به دو صورت با قلب من صحبت کرد، توبهٔ واقعی حتی برای گناهان کوچک،چیزهایی مانند پر خوری و بحران روحی که مرا از دیدن عظمت و جلال خدا دور میسازد۔ میسازد -من به اینجا عاجزانه آمدم به خاطره کلیسایمان که در حال مرگ بود، ناامید و ناتوان-و از اینجا به عنوان شخصی که پر شده از امید برمیگردم و میدانم که ناتوان نیستم برای زندگی کردن و اطاعت کردن از کسی که شفا دهنده همه چیز است"۔ از دیگر رهبران یکی نیز اظهار کرد که،"خداوند مرا صدا کرد تا به طور کامل تسلیم شوم"۔

یکی از شرکت کنندگان پرسید," آیا میتوانیم بیشتر از این کنفرانسها داشته باشیم؟آنها کلماتی پر برکت بودند-"سازمان سامّی تیپت و سازمانهای مشابه به او به مدت ۱۵ سال است که کنفرانس ( درخواست قلب) را حمایت میکنند-سمیع تیپت گفت،" ما میخواهیم پیغامی که در مورد تقویت و تجدید است را در قلبهای رهبران و شبانان در سراسر کشور در مرحلهٔ اول قرار دهیم-کشور ما در یک تجدید بزرگی به وجود آمد و ما دارای تاریخچهٔ غنی در مورد تجدید و تمدید هستیم-دعای ما این است که نسل بعدی از رهبران بتوانند این پیغام را با قلب خود قبول کنند"۔

دیو باتس رئیس کمیتهٔ دعای ملی ایالت متحده،و گلن شپیرد،رئیس سازمانهای بین المللی خدمات دعا،تقریبا یک پیش کنفرانس دعا از ۱۰۰ رهبر تشکیل داد-مردان و زنان باهم جمع شدند و به مدت ۵ ساعت دعا کردن قبل از شروع کنفرانس قلب-گریه -هنگامی که رهبران رسیدند، قبل از آن روح عظیمی از خداوند در میان رهبران کار می کرد.

یکی از شبانان گفت: " خداوند به من نشان داده که باید بیشتر به او متمرکز شوم و به دنبال او باشم-این یک تجربه خیلی مهمی بود، و من به کلیسای خودم به صورت تازه و تجدید شده برمیگردم-"بسیاری دیگر در مورد تجدید در قلبشان صحبت کردند- و اینگونه این کنفرانس واقعاً قلب -گریه برای تقویت و تجدید شد۔‬

برای ادامه عکسها اینجا را کلیک کنید