Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

news

آپریل

سلام!۔

من به تازگی، با امید به بیداری روحانی برای کشورمان، از محله چتنگا/کلیولند در شهر تنسی بازگشته ام. خداوند در کنفرانس بیداری روحانی گریه قلب در جنوب شرقی تنسی کارهای عظیمی کرد.بیشتر از پنجاه کلیسا به گونه ای مشارکت داشتند. اما، این از "جلسات کلیسایی" بیشتر بود. خداوند با ما ملاقات نمود۔

بعد از ظهر سه شنبه در عینی که در یکی از کلیساها سخنرانی می کردم، خداوند یکی از مردان را در جمع لمس نمود. او آهی به صدا در آورد، ایستاد، به طرف مذبح آمد، به زمین افتاد و شروع به گریه و تعبه به خدا کرد. در همان وقت، مرد دیگری از جهت مخالف سالن به جلو آمد و به زانو افتاد. مرد دیگری هم برای طلب بخشش از وسط سالن به طرف مذبح آمده و زانو زد. من هنوز موعظه می کردم.آن شب قبل از اینکه کسی را برای دعا به پای مذبح صدا بزنم، حدود پانزده نفر به پای مذبح آمده بودند. وقتی که مردم را برای جوییدن خداوند و بیداری روحانی در زندگیشان به جلو دعوت کردم، همه به جلو آمده و آنجا پر شد۔

اما این تنها کلیسایی نبود که خداوند در آن مشغول بود. بیشتر از پنجاه کلیسا در این جلسات مشارکت داشتند. پنج تا از بزرگترین و قوی ترین کلیساها برای این جلسات برنامه ریزی کرده بودند. مردم از کلیساهای دیگرنیز هر بعد از ظهر به یکی از این پنج کلیسا می رفتند. در آنجا پنج سخنگو حاضر بودند ( که در آخر این نامه اسم آنها نوشته شده). گزارش های همانندی از هر کلیسا و جلساتشان به ما می رسید۔

روشی که به کار برده شده بود، روشی منحصر به فرد برای خواستن بیداری روحانی در منطقه ای از آمریکا بود. تاکیید را از "شخصیت" بر می داشت و تاکیید را بر روی پیام بیداری می داد. همه سخنگویان در پیام متحد بودند، و این باعث تولید روح وحدت در کل کلیسا بود. خداوند قول داده که وحدت بین بندگانش را گرامی بدارد۔

روزهایی که در تنسی در خدمت بودیم چند بار غافلگیر شدیم. یکی از بهترین آنها این بود که مشارکت همه در طی کنفرانس بی نظیر بود. هر کلیسا در تمام جلساتشان پر بود. حتی جالبتر؛ قلبهایی بودند که به دنبال خداوند آنجا را پر کرده بودند. در آنجا روح ملتفتی بود که برای مدت زیادی در آمریکا ندیده بودم. از زمانی که سرود پرستشی شروع شد تا به زمانی که من پیام را دادم، روح سکوت و ملتفت جلسات را پر کرده بود۔

دعوت به پای مذبح نیز مرا غافلگیر کرد. تعداد آمدن مردم به پای مذبح و خواستن بیداری روحانی در زندگیشان بسیار زیاد بود. این نه فقط در یک کلیسا بلکه در تمام کلیساها رخ داد. برای مثال، وقتی در یکی از این کلیساها به نتیجه پیام رسیدم، مذبح پر از مردم بود. بعد از مدتی دعا در آنجا، پیام را به پایان رساندم. اما، گروه پرستش ادامه به خواندن سرود کردند و مردم همان طور به پای مذبح می آمدند. وقتی خواندن سرود به اتمام رسید، باز هم مردم آمدند. به نظر می رسید که جلسه ناتمام شدنی بود. مردم ایستاده بودند، نشسته بودند، و در حضور خدادند گریه می کردند۔

این جلسات خطاب به کلیسا بود. ما نام گریه قلب برای بیداری را برای عنوان سوژه انتخاب کردیم. اما نه تنها مسیحیان بیداری یافتند، بلکه بسیاری نیز در این جلسات به مسیح ایمان آوردند. زوجی در یک شب به مسیح ایمان آوردند و شب بعد هم تعمید یافتند. قبل از جلسات، در تصمیم طلاق بودند. اما خداوند دوباره در آن شب قلبشان را بعد از تعمید یکی کرد. بعد از تعمید، آنها همدیگر را بعد از زمان طولانی به آغوش گرفتند و روی هم را بوسیدند۔

مرد دیگر شهادتی درباره اینکه خداوند زندگی اش را عوض کرده داد. با این حال که او قبلاً در کلیسایش خادم بود، او چند ماه پیش درگیر دعوا شده بود. آن مرد با چشمانی پر از اشک در مورد خشم و نفرینی که در قلبش از کودکی داشته بود صحبت کرد. او از عصبانیتی که در طی سالها در قلبش جمع شده ، ونیز باعث جلوگیری تبدیل او به مردی که خداوند می خواست بشود، گفت. اما، او تعریف کرد که خداوند به او نشان داده که ریشه ی آن خشم و نفرین، غرور او است. خداوند او را فروتن کرده تعبه کرد و از خداوند و کلیسا طلب بخشش نمود۔

شاید که حال درک کنید که چرا من درباره به وجود آمدن بیداری روحانی در آمریکا مثبت هستم. رابطه خانواده ها ترمیم یافت. مردم با خشم تبدیل شدند. حضور خداوند در بین یک پیام. پر شدن مذبح از اشکهایی که از قلب های گرسنه بیرون می آمدند. کار خداوند با ما تمام نشده. او می خواهد در سرزمین به طور عجیبی حرکت کند۔

خواهشاً برای س.ت.م که در ادامه پخش نام او است در دعا باشید. من در آخر آپریل در "کشوری" خواهم بود که به مسیحیان در تحت فشار و شکنجه خدمت کنم و همین طور در ماه می در آفریقای جنوبی در کنفرانس ملی بیداری روحانی خواهم بود. از خدواند بخواهید تا به من برای تمام جاهایی که مرا می فرستد حکمت دهد. و تشکر برای محبتتان و

Sammy Tippit

سمی تیپیت

سخنرانان در کنفرانس گریه قلب برای بیداری روحانی در جنوب شرقی تنسی: هنری بلکبی، ریچارد بلکبی، فرنکیس کر، جان مکگرگر، بایرن پالوس، سمی تیپیت