Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

devotions
صوتی

به مرکز مباحث صوتی و تصویری خوش آمدید. شما خواهید توانست پیام های فوق را ببیند و بشنوید. شما قادر خواهید بود که به پیام های مفید و تشویق کننده سمی تیپیت گوش دهید. شما پیام هایی را پیدا خواهید کرد که باعث تغییر قلبتان خواهد شد و به شما کمک خواهد کرد که در روح رشد کنید و همچنین به شما بیشتر کتاب مقدس را تعلیم خواهد داد۔

بشارت:به زودی می آید: برای پیدا کردن رابطه شخصی با عیسی مسیح به این پیام ها گوش دهید

رشد روحانی مسیحی: برای رشد روحانی بیشتر در مسیح به این پیام ها گوش دهید

بیداری:به زودی می آید: برای دانستن قوت و تاریخ بیداری روحانی به این پیام ها گوش دهید

رهبری روحانی: برای شناخت اصول رهبری روحانی به این پیام ها گوش دهید

:قابل پرستش

:تشنه

:استقامت در دویدن

:دویدن مسابقه