Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

devotions

 

داشتن رویای خدا – قسمت اول
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
01/09/2007
داشتن رویای خدا – قسمت دوم
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
02/09/2007
پیروزی بر کوه مشکلات – قسمت اول
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
03/09/2007
پیروزی بر کوه مشکلات – قسمت دوم
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
04/09/2007
متمرکز بودن بر روی مسیح – قسمت اول
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
05/09/2007
متمرکز بودن بر روی مسیح – قسمت دوم
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
06/09/2007
استقامت در دویدن – قسمت اول
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
07/09/2007
استقامت در دویدن – قسمت دوم
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
08/09/2007
رنجها ما را برای حرکت مجهز میکنند – قسمت اول
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
09/09/2007
رنجها ما را برای حرکت مجهز میکنند – قسمت دوم
نوشته ای از Sammy Tippit Ministries
10/09/2007